महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे

National Means cum Merit Scholarship Scheme Exam (2021-22)

राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना परीक्षा (२०२१-२२)


Help Desk No. : 02067351700 - Dial 5

जाहीर प्रकटन : दिनांक १९ जून २०२२ रोजी होणाऱ्या राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक (NMMS) विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना परीक्षा (२०२१-२२) परीक्षेच्या ऑनलाईन आवेदनपत्र भरण्याच्या वेळापत्रकात बदल करण्यात आले आहे.


संपर्क
पत्ता :
आयुक्त,
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद,
17,आंबेडकर मार्ग, पुणे - ४११००१

दूरध्वनी क्रमांक :
020-26123066/67
ई-मेल: nmms.msce@gmail.com